-->

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Forum Romanum

Lapis Niger (FORUM ROMANUM)

 

De Lapis Niger (zgn. "graf van Romulus"
De Lapis Niger (zgn. "graf van Romulus"

Voor de Curia an het andere eind van het Comitium bevindt zich de "Lapis Niger", het zogenaamde "Graf van Romulus". Het bestaat uit een bijna vierkant gedeelte van zwart marmer, afgebakend door rechtopstaande witte marmeren platen (zie foto hieronder). Dit is aangebracht bij de herinrichting van de Curia en het Comitium ten tijde van Caesar en Augustus om het eronder gelegen zeer oude monument en heilige plaats te markeren. Hierbij werden de oude monumenten "afgetopt" en als fundament gebruikt (zie reconstructieschets hieronder). De monumenten onder de "Lapis Niger" zijn in 1899 ontdekt en blootgelegd door Giacomo Boni.

Het eronder gelegen monumentale (nu afgetopte) complex, waarvan de oudste delen (o.a. de cippus) stammen uit de 6e eeuw v.C., draagt sporen van een verwoesting, vermoedelijk die van de invasie van de Galliërs in 387 v.C. Het complex (zie reconstructie schets hieronder) omvatte drie delen: een groot altaar, een zuil of sokkel, waarop zich een standbeeld kan hebben bevonden en de cippus (grafstèle).
De cippus of stele
De cippus of stele

reconstructie van de Lapis Niger
reconstructie van de Lapis Niger

-- de cippus: vierkant en op de vier zijden bevindt zich de oudste (6e eeuw v.C.) Latijnse inscriptie, die ons overgeleverd is. Hij is geschreven in "boustrophedon" , i.e. "zoals een os ploegt" , dus de regels afwisselend van boven naar beneden en van beneden geschreven. Al is door de aftopping een deel van de tekst verdwenen, toch kan men eruit opmaken dat het hier gaat om een gewijde plaats, want "degene, die deze plaats bezoedelt zij vervloekt..." . Verder spreekt de inscriptie van iets dat toegestaan is aan de koning (recei = regi) van een heraut (kalator) en van lastdieren (iouxmenta = iumenta). Het gaat dus blijkbaar om een "lex sacra" met voorschriften betreffende de riten voor het naburige altaar.

De overlevering spreekt van de Lapis Niger als het graf van Romulus (of van Faustulus - de herder die de tweeling Romulus en Remus bij zich in huis nam - of van Hostilius, de grootvader van koning Tullus Hostilius). Dat men ook in de oudheid - voor zover wij weten - al niet meer zeker wist wat het precies was, komt voort uit het feit dat er niets over overgeleverd is door schrijvers uit de tijd voor de veranderingen door Caesar en Augustus en doordat er twee overleveringen bestaan over de "dood" van Romulus. Volgens de ene zou hij vermoord zijn door de senatoren wegens zijn dictatoriale bewind, volgens de meer gangbare zou hij in een plotseling optredende duisternis met donder en bliksem opgenomen zijn onder de goden als de god Quirinus.

Het zou hier dus kunnen gaan om een "heroön", een klein heiligdom gewijd aan de onder goden opgenomen stichter van een stad, zoals de Grieken plaatsten op de "agora" (Grieks equivalent van het forum). Maar tegenwoordig gaat men op grond van een groot aantal litteraire en archaeologische bronnen uit van de zeer waarschijnlijke hypothese dat het hier gaat om een heiligdom van Vulcanus (Vulcanal), gewoonlijk opgericht op plaatsen waar goden zich kenbaar gemaakt hadden met (donder en) bliksem!

In concreto zou het hier dan gaan om het heiligdom opgericht op het Comitium door koning Servius Tullius ter ere van en op de plaats in het forumdal waar Romulus en Titus Tatius elkaar ontmoet zouden hebben en vrede gesloten na de slag tussen de Romeinen en Sabijnen ( Het Comitium zou hieraan ook zijn naam ontleend hebben: cum-ire = samenkomen) en tevens op de plaats waar Romulus (gedood of) ten hemel gevaren zou zijn. Met name deze laatste overlevering maak een identificatie van het "heroön" van de mythische stichter met het Vulcanal als "graf" van Romulus verklaarbaar.

Zo is ook te begrijpen dat het gedenkteken voor Romulus door Caesar en Augustus middels de Lapis Niger een heilige plaats op het Comitium bleef maar even verder gewoon een ander Vulcanal gebouwd werd. De Lapis Niger was en bleef de plaats van Romulus, alias Quirinus.

 
 
 
 
 
Monumenten op het Forum Romanum :
 1. Titusboog
 2. Antiquarium van het Forum
 3. Huis van Scaurus
 4. Basilica van Maxentius of Constantijn de Grote
 5. Horrea Vespasiani
 6. Middeleeuwse porticus
 7. Sacellum van Bacchus
 8. Domus Rex Sacrorum
 9. Tempel van Romulus
 10. Huis van de Vestaakse maagden
 11. Privé woning
 12. Archaïsche begraafplaats
 13. "Edicola"
 14. Tempel van Antoninus en Faustina
 15. Regia
 16. zie nr. 19
 17. Tempel van Divus Iulius
 18. Basilica Aemilia
 19. Porticus van Caius en Lucius Caesar
 20. Tabernae novae
 21. Rostra ad Divi Iulii
 22. Sacellum van Venus Cloacina
 23. Curia
 24. Comitium
 25. Lapis Niger
 26. Basis van Arcadius e.a.
 27. Basis van Mars
 28. Basis vd Decennalia
 29. Basis van ConstantiusII
 30. Rostra Vandalica
 31. Boog van Septimius Severus
 32. De Rostra
 33. Umbilicus Orbis
 34. Altaar van Saturnus
 35. Miliarium Aureum
 36. Tempel van Saturnus
 37. Tempel van Concordia
 38. Tabularium
 39. Tempel van Vespasianus
 40. Porticus van de Dei Consentes
 41. Basilica Iulia
 42. Zuil van Focas
 43. Plaveisel Inscriptie van Naevius
 44. Ficus, olijfboom en wijnstok
 45. zie bij 43
 46. Lacus Curtius
 47. Dolia (potten)
 48. Doliola (potjes)
 49. Erezuilen
 50. Boog van Augustus
 51. Tempel van Castor en Pollux
 52. Aula
 53. Horrea Agrippiana
 54. S. Maria Antiqua
 55. Oratorium van de 40 martelaren
 56. Lacus Iuturnae
 57. Tempel van Vesta
Viae, vici, clivi op Forum

A. Via Sacra
B. Clivus Argentarius
C. Argiletum
D. Via Nova
E. Vicus Tuscus
F. Clivus Capitolinus
G. Vicus Iugarius

Niet uit de oudheid of op Forum:

a. Ss. Martina e Luca
b. Ss. Cosma en Damiano
c. S. Francesca Romana
d. Carcer Mamertinus
e. basilica Argentaria (forum van Caesar)
f. Tempel van Venus en Roma

 naar de Mons Palatinus

 
 
 
 
Navigatie op de site :

HOME
Roma Antica home
Roma Moderna home
 
Naar de monumenten op het Forum Romanum:
via  Forum plattegrond
via  Clickable foto-overzicht
terug naar historische notities Forum Romanum